Nulla ti turbi (Nada te turbe in Italiano) – Taize

Nulla ti turbi (Nada te turbe in Italiano) – Taize

 

Am       Dm   G             C          F       G      E        Am
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: / chi ha Dio nulla gli manca.

Am      Dm     G            C          F     G     E     Am
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: / solo Dio  bas … ta.

 

[054]